Patio Margaritha

Inisio / Patio Margaritha

Un Lugá Di Enkuentro

Patio Margaritha, un konsepto nobo den e mundu di Radio. Un sitio kaminda e pueblo por bini i topa otro.
Aki nos ta organisa aktividatnan kultural, i tambe hasi entrevistanan na hairu liber
Bo tin un aktividat ku bo kier hasi riba patio? Tuma kontakto ku nos.

AKTIVIDAT PA HOBEN

 • Instrui i guia hobennan den skirbi, host i maneha un programa di radio
 • Instrui e hoben pa kubri i nara eventonan deportivo na radio
 • Instrui kon pa tene entrevista i hiba kombersashonriba topikonan spesifiko.
 • Instrui hoben pa presentá programa individual (open broadcast) of via transmishon online
 • Instrui hoben pa presenta notisia
 • Instrui i guia hoben ku formashon tekniko pa hasi trabounan di instalashon i mantenshon di ekiponan di transmishon di radio
 • Intrui kon pa mantene stashon di radio den aire, monitoria, drecha kabel, diseñá disposishon di ekiponan, monitorea nivel di transmishon entre stashon i antena i registrá transmishon di radio
 • Formashon di habilidat di skirbi, konose varios genero di musika i konosementu di etika di radio
 • Desaroyá abilidat di kolaborashon ku otro, abilidat di imbestigá, atenshon pa detaye, abilidat pa organisá
 • Abilidat di liderasgo i servisio na kliente

AKTIVIDAT PA HENDE GRANDI

 • Kumpra ingredientenan,
 • Preparashon,  repartishon, opruimen
 • Segun e persona ta bira grandi, su kordinashon i abilidat motóriko fini ta bai atras.
 • Kuá ku sea su limitashon, artesanía ta keda posibel, basta usa materialnan adekuá.
 • Ku of sin eksperensha den pintamentu, e grandi ta sinti su mes un berdadero artista.
 • E ta eksperenshá trankilidat.
 • E aktividat aki ta pone e serebro traha di un manera kreativo i pintamentu tin efekto positivo riba grandinan.
 • Pinta i fèrf ta nifika “ta huntu” pa grandinan. Nan ta konosé otro i nan ta kompartí eksperensha ku otro. Pero tambe nan ta siña di otro.
 • Nan ta krea amistat mientras nan ta disfrutá di un kòpi kòfi of té den un ambiente di kas.
 • Fuera di skucha tekstonan for di buki i korant, e grandinan ta disfrutá skuchando músika, speshalmente músika di pasado.
 • E aktividat aki ta evoká rekuerdonan i ta kondusí na kombersashonnan agradabel. Sa sosode ku grandinan ta lanta baila of nan ta kuminsá kanta
 • E aktividat kreativo aki ta basta popular entre e grandinan.
 • E ta rekerí algu di práktika, pero e a yega di produsí resultadonan ekselente.
 • Bon pa desaroyo motoriko
 • Mehorashon di estado di animo i ta duna energia
 • E kurpa ta resolve hansha i stress miho;
 • Bon pa sirkulashon di sanger, respirashon, muskulo i wesu
 • Ta mantene ardunan, kurason i pulmunnan salu
 • Ta mehora kanamentu, ets.
 • Kuminda saludabel ku hopi variashon.
 • Fuera di platonan ku karni, nos por ofrese tambe platonan ku piska i platonan vegetariano, of platonan krioio.

ALABANSA & ADORASHON

 • Lesamentu di e Palabra di Dios
 • Hasimentu di Orashon
 • Kanta kantika di Alabansa
 • Evangelisashon
 • Motivá hende pa skucha i kanta kantika di Alabansa
 • Motivá hende pa skucha músika di Alabansa
 • Motivá hende pa sirbi otro hende
 • Kon pa adorá Dios den Spiritu i den bèrdat
 • Kon pa pa lesa, studia i meditá riba e palabra di Dios
 • Siña oyentenan apresiá Dios atrabes di naturalesa. (palunan, yerba, awa, páranan, barbulètènan, flornan i otro animalnan)
 • Atrabes di nan kurpa (tanten nan ta kana, kore of baila)
 • Siña oyente importansha di obedesé Dios
 • Aktividat konsentrá riba orashon ta impliká resa pa otro, resa pa nos país
 • Siña oyente pa regosihá konstantemente
 • Siña oyente pa gradisí Dios den tur sirkunstansha